7-(β-D-Ribofuranosyl)Pyrrolo(2,3-D)Pyrimidine

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C11H13N3O4
IUPAC Name (2r,3s,4r,5r)-2-(hydroxymethyl)-5-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-7-yl-tetrahydrofuran-3,4-diol
Molecular Mass 251.239 g·mol−1
Heat of Formation -477.5 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 5.04 ± 1.08 D
Volume 278.73 Å 3
Surface Area 245.06 Å 2
HOMO Energy -9.53 ± 0.55 eV
LUMO Energy -1.18 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2r,3s,4r,5r)-2-(hydroxymethyl)-5-(7-pyrrolo[2,3-d]pyrimidinyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
  • (2r,3s,4r,5r)-2-(hydroxymethyl)-5-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-7-yl-oxolane-3,4-diol
  • (2r,3s,4r,5r)-2-(hydroxymethyl)-5-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-7-yl-tetrahydrofuran-3,4-diol
  • (2r,3s,4r,5r)-2-(hydroxymethyl)-5-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-7-yloxolane-3,4-diol
  • (2r,3s,4r,5r)-2-methylol-5-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-7-yl-tetrahydrofuran-3,4-diol
  • 7-beta-d-ribofuranosyl-7h-pyrrolo-(2,3-d)pyrimidine
  • 7beta-d-ribofuranosylpyrrolo-(2,3-d)pyrimidine
  • 7h-pyrrolo(2,3-d)pyrimidine, 7-beta-d-ribofuranosyl- (8ci)(9ci)
  • 7h-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine, 7-beta-d-ribofuranosyl-
  • pyrrolo(4,3-d)-pyrimidine-3-beta-d ribofuranoside
InChIKey AAVNIPCGOZFQJG-TURQNECASA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N