(11β)-11,21-Dihydroxy-19-Norpregn-4-Ene-3,20-Dione

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C20H28O4
IUPAC Name (8s,9s,10r,11s,13s,14s,17s)-11-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-13-methyl-2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molecular Mass 332.434 g·mol−1
Heat of Formation -793.7 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.09 ± 1.08 D
Volume 410.17 Å 3
Surface Area 329.72 Å 2
HOMO Energy -9.84 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.06 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (8s,9s,10r,11s,13s,14s,17s)-11-hydroxy-17-(2-hydroxy-1-oxoethyl)-13-methyl-2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
  • (8s,9s,10r,11s,13s,14s,17s)-11-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-13-methyl-2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
  • (8s,9s,10r,11s,13s,14s,17s)-11-hydroxy-17-(2-hydroxyethanoyl)-13-methyl-2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
  • (8s,9s,10r,11s,13s,14s,17s)-17-glycoloyl-11-hydroxy-13-methyl-2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
  • 18-deoxy-19-noraldosterone
  • 19-norcorticosterone
  • 19-norpregn-4-ene-3,20-dione, 11,21-dihydroxy-, (11beta)-
CAS Number(s)
  • 4889-84-3
InChIKey ACHGZZCRIIPHAX-MYTMCOJVSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O