.α.-D-Galactopyranuronic Acid

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C6H10O7
IUPAC Name (2s,3r,4s,5r,6s)-3,4,5,6-tetrahydroxytetrahydropyran-2-carboxylic acid
Molecular Mass 194.139 g·mol−1
Heat of Formation -1310.5 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.64 ± 1.08 D
Volume 200.04 Å 3
Surface Area 188.77 Å 2
HOMO Energy -10.33 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.10 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • (2s,3r,4s,5r,6s)-3,4,5,6-tetrahydroxy-2-tetrahydropyrancarboxylic acid
 • (2s,3r,4s,5r,6s)-3,4,5,6-tetrahydroxyoxane-2-carboxylic acid
 • (2s,3r,4s,5r,6s)-3,4,5,6-tetrahydroxytetrahydropyran-2-carboxylic acid
 • alpha d-galacturonic acid
 • calcium pectate
 • d-galacturonan
 • d-galacturonic acid (9ci)
 • galacturonic acid, d- (8ci)
 • polygalacturonic acid
 • sodium pectate
 • sulfated polygalacturonic acid
CAS Number(s)
 • 25990-10-7
 • 9046-38-2
 • 37331-21-8
InChIKey AEMOLEFTQBMNLQ-BKBMJHBISA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O