β-D-Glucopyranuronic Acid

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C6H10O7
IUPAC Name (2s,3s,4s,5r,6r)-3,4,5,6-tetrahydroxytetrahydropyran-2-carboxylic acid
Molecular Mass 194.139 g·mol−1
Heat of Formation -1289.0 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.22 ± 1.08 D
Volume 201.32 Å 3
Surface Area 193.81 Å 2
HOMO Energy -10.71 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.21 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2s,3s,4s,5r,6r)-3,4,5,6-tetrahydroxy-2-tetrahydropyrancarboxylic acid
  • (2s,3s,4s,5r,6r)-3,4,5,6-tetrahydroxyoxane-2-carboxylic acid
  • (2s,3s,4s,5r,6r)-3,4,5,6-tetrahydroxytetrahydropyran-2-carboxylic acid
  • bdp
  • beta-d-galactopyranuronic acid
  • beta-d-glucuronic acid
InChIKey AEMOLEFTQBMNLQ-QIUUJYRFSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O