(5'α,8Xi,10α)-5'-Benzyl-8',12'-Dihydroxy-2'-Methyl-3',6',18-Trioxo-9,10-Dihydroergotaman

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C33H37N5O6
IUPAC Name (6ar,7r,9r,10ar)-n-[(1s,2s,4r,7s,10r)-7-benzyl-2,10-dihydroxy-4-methyl-5,8-dioxo-3-oxa-6,9-diazatricyclo[7.3.0.02,6]dodecan-4-yl]-7-methyl-6,6a,8,9,10,10a-hexahydro-4h-indolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide
Molecular Mass 599.677 g·mol−1
Heat of Formation -820.9 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 6.57 ± 1.08 D
Volume 689.61 Å 3
Surface Area 553.08 Å 2
HOMO Energy -8.48 ± 0.55 eV
LUMO Energy 2.89 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey AHRNWGXNCFKOII-QABMWQEJSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N