(5'α,8Xi,10α)-5'-Benzyl-8',12'-Dihydroxy-2'-Methyl-3',6',18-Trioxo-9,10-Dihydroergotaman

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C33H24N5O6
IUPAC Name [5-[[1-[3-[3-(cyclohexa-2,4-dien-1-ylidenemethylene)-1,4,6-trioxo-8ah-pyrrolo[1,2-a]pyrazin-2-yl]-2,3-dioxo-propyl]-2-oxo-azetidin-3-ylidene]methylene]-8h-benzo[cd]indol-4-yl]-methylidyne-ammonium
Molecular Mass 586.574 g·mol−1
Heat of Formation 3836.7 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.66 ± 1.08 D
Volume 615.37 Å 3
Surface Area 523.14 Å 2
Point Group Symmetry C1
InChIKey AHRNWGXNCFKOII-QABMWQEJSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements C O N