(6β)-6,12-Dihydroxy-3,8-Didehydrosenecionan-11,16-Dione

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C18H23NO6
IUPAC Name (6beta,15e)-6,12-dihydroxy-3,8-didehydrosenecionan-11,16-dione
Molecular Mass 349.378 g·mol−1
Heat of Formation -978.6 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.25 ± 1.08 D
Volume 407.0 Å 3
Surface Area 328.41 Å 2
HOMO Energy -9.02 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.10 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • dehydroanacrotine
  • senecionan-11,16-dione, 3,8-didehydro-6,12-dihydroxy-, (6beta)-
CAS Number(s)
  • 111844-46-3
InChIKey AJPUVLCTVZSDCX-QZYMSODOSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N