1-(β-D-Ribofuranosyl)-1H-Pyrazole-3,4-Dicarboxamide

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C10H14N4O6
IUPAC Name 1-[(2r,3r,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]pyrazole-3,4-dicarboxamide
Molecular Mass 286.241 g·mol−1
Heat of Formation -806.2 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 6.33 ± 1.08 D
Volume 310.99 Å 3
Surface Area 282.4 Å 2
HOMO Energy -10.09 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.52 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • 1-[(2r,3r,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-tetrahydrofuranyl]pyrazole-3,4-dicarboxamide
  • 1-[(2r,3r,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrazole-3,4-dicarboxamide
  • 1-[(2r,3r,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]pyrazole-3,4-dicarboxamide
  • 1-[(2r,3r,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-methylol-tetrahydrofuran-2-yl]pyrazole-3,4-dicarboxamide
  • 1-beta-d-ribofuranosylpyrazole-3,4-dicarboxamide
  • 1-brpd
  • 1-ribofuranosylpyrazole-3,4-dicarboxamide
  • 1h-pyrazole-3,4-dicarboxamide, 1-beta-d-ribofuranosyl-
CAS Number(s)
  • 123027-69-0
InChIKey AJZDKCDLDNDFBE-KQYNXXCUSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N