(1β,3β)-1,3-Dihydroxy-7-Oxolanosta-8,24-Dien-29-Oic Acid

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C30H46O5
IUPAC Name (1r,3s,4r,5r,10s,13r,14r,17r)-17-[(1r)-1,5-dimethylhex-4-enyl]-1,3-dihydroxy-4,10,13,14-tetramethyl-7-oxo-1,2,3,5,6,11,12,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthrene-4-carboxylic acid
Molecular Mass 486.683 g·mol−1
Heat of Formation -1170.8 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.70 ± 1.08 D
Volume 620.58 Å 3
Surface Area 454.47 Å 2
HOMO Energy -9.20 ± 0.55 eV
LUMO Energy 2.97 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey AKQVSWCZIQYIJI-OCOIMNAZSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O