(+)-α-Carotene

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C40H56
IUPAC Name 1,3,3-trimethyl-2-[(1e,3e,5e,7e,9e,11e,13e,15e,17e)-3,7,12,16-tetramethyl-18-[(1r)-2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl]octadeca-1,3,5,7,9,11,13,15,17-nonaenyl]cyclohexene
Molecular Mass 536.873 g·mol−1
Heat of Formation 150.1 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 0.42 ± 1.08 D
Volume 780.02 Å 3
Surface Area 665.36 Å 2
HOMO Energy -7.87 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.81 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (6r)-1,5,5-trimethyl-6-[(1e,3e,5e,7e,9e,11e,13e,15e,17e)-3,7,12,16-tetramethyl-18-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexenyl)octadeca-1,3,5,7,9,11,13,15,17-nonaenyl]cyclohexene
InChIKey ANVAOWXLWRTKGA-NTXLUARGSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C