(3β,5β,22R)-3,14,25-Trihydroxy-6-Oxocholest-7-En-22-Yl Dihydrogen Phosphate

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C27H45O8P
IUPAC Name [(1r)-1-[(1s)-1-[(3s,5r,9r,10r,13r,14s,17r)-3,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-6-oxo-2,3,4,5,9,11,12,15,16,17-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]ethyl]-4-hydroxy-4-methyl-pentyl] dihydrogen phosphate
Molecular Mass 528.615 g·mol−1
Heat of Formation -2052.5 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 5.95 ± 1.08 D
Volume 647.43 Å 3
Surface Area 480.72 Å 2
HOMO Energy -9.74 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.54 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • [(1r)-1-[(1s)-1-[(3s,5r,9r,10r,13r,14s,17r)-3,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-6-oxo-2,3,4,5,9,11,12,15,16,17-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]ethyl]-4-hydroxy-4-methyl-pentyl] dihydrogen phosphate
  • [(1r)-1-[(1s)-1-[(3s,5r,9r,10r,13r,14s,17r)-3,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-6-oxo-2,3,4,5,9,11,12,15,16,17-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]ethyl]-4-hydroxy-4-methylpentyl] dihydrogen phosphate
  • [(1r)-1-[(1s)-1-[(3s,5r,9r,10r,13r,14s,17r)-3,14-dihydroxy-6-keto-10,13-dimethyl-2,3,4,5,9,11,12,15,16,17-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]ethyl]-4-hydroxy-4-methyl-pentyl] dihydrogen phosphate
  • [(2s,3r)-2-[(3s,5r,9r,10r,13r,14s,17r)-3,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-6-oxo-2,3,4,5,9,11,12,15,16,17-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-6-hydroxy-6-methyl-heptan-3-yl] dihydrogen phosphate
  • [(2s,3r)-2-[(3s,5r,9r,10r,13r,14s,17r)-3,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-6-oxo-2,3,4,5,9,11,12,15,16,17-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-6-hydroxy-6-methylheptan-3-yl] dihydrogen phosphate
InChIKey AOKIBCRWTSJHIE-XNSSJAPWSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O P