(3β,24E)-Lanosta-7,9(11),24-Triene-3,26-Diol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C30H48O2
IUPAC Name (3s,5r,10s,13r,14r,17r)-17-[(e,1r)-6-hydroxy-1,5-dimethyl-hex-4-enyl]-4,4,10,13,14-pentamethyl-2,3,5,6,12,15,16,17-octahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
Molecular Mass 440.701 g·mol−1
Heat of Formation -555.6 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.29 ± 1.08 D
Volume 596.52 Å 3
Surface Area 461.5 Å 2
HOMO Energy -8.59 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.24 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (3s,5r,10s,13r,14r,17r)-17-[(e,1r)-6-hydroxy-1,5-dimethyl-hex-4-enyl]-4,4,10,13,14-pentamethyl-2,3,5,6,12,15,16,17-octahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
  • (3s,5r,10s,13r,14r,17r)-17-[(e,1r)-6-hydroxy-1,5-dimethylhex-4-enyl]-4,4,10,13,14-pentamethyl-2,3,5,6,12,15,16,17-octahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
  • (3s,5r,10s,13r,14r,17r)-17-[(e,2r)-7-hydroxy-6-methyl-hept-5-en-2-yl]-4,4,10,13,14-pentamethyl-2,3,5,6,12,15,16,17-octahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
  • (3s,5r,10s,13r,14r,17r)-17-[(e,2r)-7-hydroxy-6-methylhept-5-en-2-yl]-4,4,10,13,14-pentamethyl-2,3,5,6,12,15,16,17-octahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
InChIKey AOXXVRDKZLRGTJ-AZIDVCJLSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O