(2β,5β,8Alpha,9β,10Alpha,13Alpha,15Alpha)-15-Hydroxy-2-{[2-O-(3-Methylbutanoyl)-3,4-Di-O-Sulfo-β-D-Glucopyranosyl]Oxy}Kaur-16-Ene-18,19-Dioic Acid

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C31H46O18S2
IUPAC Name (1r,4s,7s,9s,10s,13r,15s)-15-hydroxy-7-[(2r,3r,4r,5r,6r)-6-(hydroxymethyl)-4,5-bis(hydroxysulfonyloxy)-3-(3-methylbutanoyloxy)tetrahydropyran-2-yl]oxy-9-methyl-14-methylene-tetracyclo[11.2.1.01,10.04,9]hexadecane-5,5-dicarboxylic acid
Molecular Mass 770.816 g·mol−1
Heat of Formation -3395.2 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.78 ± 1.08 D
Volume 835.58 Å 3
Surface Area 612.3 Å 2
HOMO Energy -10.14 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.62 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey AQFATIOBERWBDY-LNQSNDDKSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C S O