6-β-D-Glucopyranosyl-5,7-Dihydroxy-4'-Methoxyflavone

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C22H22O10
IUPAC Name 5,7-dihydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-6-[(2s,3r,4r,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2-yl]chromen-4-one
Molecular Mass 446.404 g·mol−1
Heat of Formation -1601.4 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 7.23 ± 1.08 D
Volume 478.1 Å 3
Surface Area 411.51 Å 2
HOMO Energy -9.45 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.87 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • 5,7-dihydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-6-[(2s,3r,4r,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-tetrahydropyranyl]-4-chromenone
  • 5,7-dihydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-6-[(2s,3r,4r,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]chromen-4-one
  • 5,7-dihydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-6-[(2s,3r,4r,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2-yl]chromen-4-one
  • 5,7-dihydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-6-[(2s,3r,4r,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-methylol-tetrahydropyran-2-yl]chromone
  • isocytisoside
CAS Number(s)
  • 4328-19-2
InChIKey AQHMJUSCGYYXRM-DGHBBABESA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O