(7α)-21-[2-(Diethylamino)Ethoxy]-7-Methyl-19-Norpregna-1(10),2,4-Trien-3-Yl Sulfamate

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C27H44N2O4S
IUPAC Name [(7r,8s,9s,13r,14s,17r)-17-[2-[2-(diethylamino)ethoxy]ethyl]-7,13-dimethyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-yl] sulfamate
Molecular Mass 492.714 g·mol−1
Heat of Formation -805.9 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.92 ± 1.08 D
Volume 616.32 Å 3
Surface Area 516.77 Å 2
HOMO Energy -8.74 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.44 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • sulfamic acid [(7r,8s,9s,13r,14s,17r)-17-[2-(2-diethylaminoethoxy)ethyl]-7,13-dimethyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-yl] ester
InChIKey ASNNHMZDKNSENI-FYUXVVBBSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H S C O N