(7α,17Beta)-17-Hydroxy-7-Methylandrost-5-En-3-One

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C20H30O2
IUPAC Name (7s,8r,9s,10r,13s,14s,17s)-17-hydroxy-7,10,13-trimethyl-1,2,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molecular Mass 302.451 g·mol−1
Heat of Formation -497.2 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.43 ± 1.08 D
Volume 393.46 Å 3
Surface Area 308.74 Å 2
HOMO Energy -9.43 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.90 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (7s,8r,9s,10r,13s,14s,17s)-17-hydroxy-7,10,13-trimethyl-1,2,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
  • 17-beta-hydroxy-7-alpha-methylandrost-5-en-3-one
  • androst-5-en-3-one, 17-hydroxy-7-methyl-, (7alpha,17beta)-
  • rmi 12936
CAS Number(s)
  • 50880-57-4
InChIKey ATHXJJBGDYIFLL-UQYBFTDGSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O