(3β,5β,14β,17β)-17-(3-Furyl)Androstane-3,14-Diol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C23H34O3
IUPAC Name (3s,5r,8r,9s,10s,13r,14s,17r)-17-(3-furyl)-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,14-diol
Molecular Mass 358.514 g·mol−1
Heat of Formation -657.5 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.41 ± 1.08 D
Volume 450.33 Å 3
Surface Area 341.04 Å 2
HOMO Energy -9.01 ± 0.55 eV
LUMO Energy 3.76 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (3s,5r,8r,9s,10s,13r,14s,17r)-17-(3-furyl)-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,14-diol
  • (3s,5r,8r,9s,10s,13r,14s,17r)-17-furan-3-yl-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,14-diol
InChIKey ATQXNDIRQPHLMT-UUSJCSPQSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O