(3α,4Beta,12R)-3-Hydroxy-12,13-Epoxytrichothec-9-En-4,15-Diyldiacetat

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C19H26O7
IUPAC Name [(1r,2s,7s,9s,10s,11r,12r)-11-acetoxy-10-hydroxy-1,5-dimethyl-spiro[8-oxatricyclo[7.2.1.02,7]dodec-5-ene-12,2'-oxirane]-2-yl]methyl acetate
Molecular Mass 366.406 g·mol−1
Heat of Formation -1167.2 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.36 ± 1.08 D
Volume 427.86 Å 3
Surface Area 332.29 Å 2
HOMO Energy -9.53 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.82 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey AUGQEEXBDZWUJY-ACJJDMNUSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O