(1α,4Aalpha,4Bbeta,10Beta)-7-Hydroxy-1-Methyl-8-Methylenegibbane-1,4A,10-Tricarboxylic Acid

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C20H26O7
IUPAC Name 7-hydroxy-1-methyl-8-methylenegibbane-1,4a,10-tricarboxylate
Molecular Mass 378.416 g·mol−1
Heat of Formation -1380.1 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.64 ± 1.08 D
Volume 427.57 Å 3
Surface Area 323.34 Å 2
HOMO Energy -9.87 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.71 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey AUKMHZZVLPQAOX-XVKZSJLVSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O