(17β)-17-[(4-Hydroxybutyl)Amino]Estra-1,3,5(10)-Trien-3-Ol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C22H33NO2
IUPAC Name (8r,9s,13s,14s,17s)-17-(4-hydroxybutylamino)-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-ol
Molecular Mass 343.503 g·mol−1
Heat of Formation -444.3 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.49 ± 1.08 D
Volume 447.94 Å 3
Surface Area 381.59 Å 2
HOMO Energy -8.80 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.20 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (8r,9s,13s,14s,17s)-17-(4-hydroxybutylamino)-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-ol
  • 17beta-(4'-hydroxy-1'-butylamino)-1,3,5(10)-estratriene-3-ol
  • butolame
CAS Number(s)
  • 150748-23-5
InChIKey AXFQQAQJYIXKGS-AANPDWTMSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N