(7β,8β,12R,13S,15E)-12,18-Dihydroxysenecionan-11,16-Dione

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C18H25NO6
IUPAC Name (7beta,8beta,12r,13s,15e)-12,18-dihydroxysenecionan-11,16-dione
Molecular Mass 351.394 g·mol−1
Heat of Formation -1002.5 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.50 ± 1.08 D
Volume 410.52 Å 3
Surface Area 321.37 Å 2
HOMO Energy -8.86 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.15 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • e
  • m
  • r
  • s
  • u
InChIKey BCJMNZRQJAVDLD-RYPQGOORSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N