(3α)-3,15-Dimethoxy-1,2,6,7-Tetradehydroerythrinan-16-Ol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C18H21NO3
IUPAC Name (2r,7s,13bs)-2,12-dimethoxy-2,6,8,9-tetrahydro-1h-indolo[7a,1-a]isoquinolin-11-ol
Molecular Mass 299.364 g·mol−1
Heat of Formation -250.8 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.53 ± 1.08 D
Volume 356.93 Å 3
Surface Area 307.64 Å 2
HOMO Energy -8.40 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.15 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • 1,2,6,7-tetradehydro-3,15-dimethoxyerythrinan-16-ol
InChIKey BDIVMECULLJBMU-KSSFIOAISA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N