(3β,5β)-3-Acetoxy-5,14,22-Trihydroxy-19-Oxocard-20-Enolide

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C25H34O8
IUPAC Name [(3s,5s,8r,9s,10s,13r,14s,17r)-10-formyl-5,14-dihydroxy-17-[(3r)-3-hydroxy-2-oxo-3h-furan-4-yl]-13-methyl-2,3,4,6,7,8,9,11,12,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl] acetate
Molecular Mass 462.533 g·mol−1
Heat of Formation -1463.9 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.98 ± 1.08 D
Volume 536.16 Å 3
Surface Area 404.72 Å 2
HOMO Energy -9.74 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.03 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey BDTCKWPJSFDTGT-AOSAJYDPSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O