(22β)-3-Hydroxy-22-{[(2Z)-2-Methyl-2-Butenoyl]Oxy}Olean-12-En-28-Oic Acid

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C35H54O5
IUPAC Name (4s,4as,6as,6as,6br,8ar,10s,12as,14bs)-10-hydroxy-2,2,6a,6b,9,9,12a-heptamethyl-4-[(z)-2-methylbut-2-enoyl]oxy-1,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahydropicene-4a-carboxylic acid
Molecular Mass 554.800 g·mol−1
Heat of Formation -1165.2 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 6.79 ± 1.08 D
Volume 704.81 Å 3
Surface Area 493.71 Å 2
HOMO Energy -9.18 ± 0.55 eV
LUMO Energy 3.42 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey BJFLQQFMBZHWKK-NBKYRBPISA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O