γ-Glutamyl-S-(2-{[4-(3-Carboxypropyl)Phenyl](2-Chloroethyl)Amino}Ethyl)Cysteinylglycine

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C24H35ClN4O8S
IUPAC Name (2s)-2-amino-5-[[(1r)-2-(carboxymethylamino)-1-[2-[4-(3-carboxypropyl)-n-(2-chloroethyl)anilino]ethylsulfanylmethyl]-2-oxo-ethyl]amino]-5-oxo-pentanoic acid
Molecular Mass 575.075 g·mol−1
Heat of Formation -1538.6 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.58 ± 1.08 D
Volume 678.85 Å 3
Surface Area 600.24 Å 2
HOMO Energy -8.51 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.36 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey BQVGPQFUMPRIMA-OALUTQOASA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements C Cl H O N S