γ-Glutamyl-S-(2-Bromo-2-Chloro-1,1-Difluoroethyl)Cysteinylglycine

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C12H17BrClF2N3O6S
IUPAC Name 2-amino-5-[[1-[(2-bromo-2-chloro-1,1-difluoro-ethyl)sulfanylmethyl]-2-(carboxymethylamino)-2-oxo-ethyl]amino]-5-oxo-pentanoic acid
Molecular Mass 484.699 g·mol−1
Heat of Formation -1560.3 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.38 ± 1.08 D
Volume 461.79 Å 3
Surface Area 400.96 Å 2
HOMO Energy -9.71 ± 0.55 eV
LUMO Energy -1.22 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey BRPUCZJRWCXOAH-BVMVBECYSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements C F H Cl O N S Br