(5α,6Beta,14Beta,18R)-18-[(2R)-2-Hydroxy-2-Pentanyl]-6-Methoxy-17-Methyl-18,19-Dihydro-4,5-Epoxy-6,14-Ethenomorphinan-3-Ol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C25H35NO4
IUPAC Name (5alpha,6beta,14beta,18r)-18-[(2r)-2-hydroxy-2-pentanyl]-6-methoxy-17-methyl-18,19-dihydro-4,5-epoxy-6,14-ethenomorphinan-3-ol
Molecular Mass 413.550 g·mol−1
Heat of Formation -684.7 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.29 ± 1.08 D
Volume 500.88 Å 3
Surface Area 375.77 Å 2
HOMO Energy -8.54 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.15 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • 18,19-dihydroetorphine
  • 6,14-ethenomorphinan-7-methanol, 4,5-epoxy-18,19-dihydro-3-hydroxy-6-methoxy-alpha,17-dimethyl-alpha-propyl-, (5alpha,7alpha(r))-
  • 6,14-ethenomorphinan-7-methanol, 4,5-epoxy-18,19-dihydro-3-hydroxy-6-methoxy-alpha,17-dimethyl-alpha-propyl-, (alphar,5alpha,7alpha)-
  • 7,8-dihydro-7alpha-(1-(r)-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-endo-ethanotetrahydrooripavine
  • dihydroetorphine
  • pdsp2_001434
CAS Number(s)
  • 82068-94-8
  • 14357-76-7
InChIKey BRTSNYPDACNMIP-FAWZKKEFSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N