6β-Hydroxycorticosterone

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C21H30O5
IUPAC Name (6r,8s,9s,10r,11s,13s,14s,17s)-6,11-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molecular Mass 362.460 g·mol−1
Heat of Formation -973.5 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.25 ± 1.08 D
Volume 434.93 Å 3
Surface Area 339.25 Å 2
HOMO Energy -9.87 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.25 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (6r,8s,9s,10r,11s,13s,14s,17s)-17-glycoloyl-6,11-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
  • (6r,8s,9s,10r,11s,13s,14s,17s)-6,11-dihydroxy-17-(2-hydroxy-1-oxoethyl)-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
  • (6r,8s,9s,10r,11s,13s,14s,17s)-6,11-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
  • (6r,8s,9s,10r,11s,13s,14s,17s)-6,11-dihydroxy-17-(2-hydroxyethanoyl)-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
  • 6-hydroxycorticosterone
  • pregn-4-ene-3,20-dione, 6,11,21-trihydroxy-, (6beta,11beta)-
CAS Number(s)
  • 570-25-2
InChIKey BSVNAPJPBOKGSU-JJKSKHOQSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O