(1β)-7-Isopropoxy-6,6',12-Trimethoxy-2,2'-Dimethylberbaman

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C40H46N2O6
IUPAC Name (1beta)-7-isopropoxy-6,6',12-trimethoxy-2,2'-dimethylberbaman
Molecular Mass 650.803 g·mol−1
Heat of Formation -647.0 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 7.11 ± 1.08 D
Volume 789.09 Å 3
Surface Area 547.28 Å 2
HOMO Energy -8.14 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.13 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • 7-o-ifc
  • 7-o-isopropyl fangchinoline
CAS Number(s)
  • 125247-70-3
InChIKey BWAFJYRTDWVKOE-ACHIHNKUSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N