(3β,5β)-3-{[6-Deoxy-4-O-(β-D-Glucopyranosyl)-Alpha-L-Mannopyranosyl]Oxy}-5,14-Dihydroxy-19-Oxocard-20(22)-Enolide

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C35H52O15
IUPAC Name (3s,5s,8r,9s,10s,13r,14s,17r)-3-[(2r,3r,4s,5r,6s)-3,4-dihydroxy-6-methyl-5-[(2s,3r,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2-yl]oxy-tetrahydropyran-2-yl]oxy-5,14-dihydroxy-13-methyl-17-(5-oxo-2h-furan-3-yl)-2,3,4,6,7,8,9,11,12,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthrene-10-carbaldehyde
Molecular Mass 712.778 g·mol−1
Heat of Formation -2863.7 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 7.80 ± 1.08 D
Volume 815.71 Å 3
Surface Area 595.56 Å 2
HOMO Energy -10.01 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.21 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (3beta,5beta)-3-((6-deoxy-4-o-beta-d-glucopyranosyl-alpha-l-mannopyranosyl)oxy)-5,14-dihydroxy-19-oxocard-20(22)-enolide
  • (3s,5s,8r,9s,10s,13r,14s,17r)-3-[(2r,3r,4s,5r,6s)-3,4-dihydroxy-6-methyl-5-[(2s,3r,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-oxan-2-yl]oxy-5,14-dihydroxy-13-methyl-17-(5-oxo-2h-furan-3-yl)-2,3,4,6,7,8,9,11,12,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthrene-10-carbaldehyde
  • (3s,5s,8r,9s,10s,13r,14s,17r)-3-[(2r,3r,4s,5r,6s)-3,4-dihydroxy-6-methyl-5-[(2s,3r,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2-yl]oxy-tetrahydropyran-2-yl]oxy-5,14-dihydroxy-13-methyl-17-(5-oxo-2h-furan-3-yl)-2,3,4,6,7,8,9,11,12,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthrene-10-carbaldehyde
  • (3s,5s,8r,9s,10s,13r,14s,17r)-3-[(2r,3r,4s,5r,6s)-3,4-dihydroxy-6-methyl-5-[(2s,3r,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-methylol-tetrahydropyran-2-yl]oxy-tetrahydropyran-2-yl]oxy-5,14-dihydroxy-17-(5-keto-2h-furan-3-yl)-13-methyl-2,3,4,6,7,8,9,11,12,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthrene-10-carbaldehyde
  • (3s,5s,8r,9s,10s,13r,14s,17r)-3-[[(2r,3r,4s,5r,6s)-3,4-dihydroxy-6-methyl-5-[[(2s,3r,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-tetrahydropyranyl]oxy]-2-tetrahydropyranyl]oxy]-5,14-dihydroxy-13-methyl-17-(5-oxo-2h-furan-3-yl)-2,3,4,6,7,8,9,11,12,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthrene-10-carboxaldehyde
  • bogoroside
InChIKey CAYUJEAJKPLCAV-TZOZDROWSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O