(9β)-29-Hydroxy-3,23-Dioxo-9,19-Cyclolanostan-28-Yl Hydrogen Sulfate

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C30H48O7S
IUPAC Name [(1s,3r,7s,8r,11s,12s,15r,16r)-15-[(1r)-1,5-dimethyl-3-oxo-hexyl]-7-(hydroxymethyl)-12,16-dimethyl-6-oxo-7-pentacyclo[9.7.0.01,3.03,8.012,16]octadecanyl]methyl hydrogen sulfate
Molecular Mass 552.763 g·mol−1
Heat of Formation -1460.1 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 5.69 ± 1.08 D
Volume 675.66 Å 3
Surface Area 509.71 Å 2
HOMO Energy -9.99 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.17 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey CCRYNKGKKAVQTA-JNRXYXSHSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H S C O