(11α)-11-Hydroxy-9,15-Dioxoprostan-1-Oic Acid

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C20H34O5
IUPAC Name 7-[(1r,2r,3r)-3-hydroxy-5-oxo-2-(3-oxooctyl)cyclopentyl]heptanoic acid
Molecular Mass 354.481 g·mol−1
Heat of Formation -1204.7 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.32 ± 1.08 D
Volume 473.66 Å 3
Surface Area 434.73 Å 2
HOMO Energy -10.08 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.70 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • 13,14-dihydro-15-keto-pge1
  • 13,14-dihydro-15-ketoprostaglandin e1
  • 15-keto-13,14-dihydro-pge1
  • 7-[(1r,2r,3r)-3-hydroxy-5-keto-2-(3-ketooctyl)cyclopentyl]enanthic acid
  • 7-[(1r,2r,3r)-3-hydroxy-5-oxo-2-(3-oxooctyl)cyclopentyl]heptanoic acid
  • 9,15-dioxo-11r-hydroxy-prostanoic acid
  • dhk-pge1
  • prostan-1-oic acid, 11-hydroxy-9,15-dioxo-, (11alpha)-
CAS Number(s)
  • 19338-40-0
  • 31172-22-2
InChIKey CDUVSQMTLOYKTR-ZHALLVOQSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O