α-D-Glucopyranose, 6-(3-Phenyl-2-Propenoate)

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C15H18O7
IUPAC Name [(2r,3s,4s,5r,6s)-3,4,5,6-tetrahydroxytetrahydropyran-2-yl]methyl (e)-3-phenylprop-2-enoate
Molecular Mass 310.299 g·mol−1
Heat of Formation -1148.8 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.13 ± 1.08 D
Volume 352.7 Å 3
Surface Area 323.06 Å 2
HOMO Energy -9.77 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.84 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (e)-3-phenylacrylic acid [(2r,3s,4s,5r,6s)-3,4,5,6-tetrahydroxytetrahydropyran-2-yl]methyl ester
  • (e)-3-phenylprop-2-enoic acid [(2r,3s,4s,5r,6s)-3,4,5,6-tetrahydroxy-2-tetrahydropyranyl]methyl ester
  • [(2r,3s,4s,5r,6s)-3,4,5,6-tetrahydroxyoxan-2-yl]methyl (e)-3-phenylprop-2-enoate
  • [(2r,3s,4s,5r,6s)-3,4,5,6-tetrahydroxytetrahydropyran-2-yl]methyl (e)-3-phenylprop-2-enoate
  • t-cinnamoyl glucose
CAS Number(s)
  • 64461-97-8
InChIKey CFFMLEQRNNOHLH-HOLMNUNMSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O