(3β,6Alpha,12β,24R)-3,12,24-Trihydroxy-20,25-Epoxydammaran-6-Yl β-D-Glucopyranoside

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C36H62O10
IUPAC Name (2r,3r,4s,5s,6r)-2-[[(3s,5r,6s,8r,9r,10r,12r,13r,14r,17s)-3,12-dihydroxy-17-[(2s,5r)-5-hydroxy-2,6,6-trimethyl-tetrahydropyran-2-yl]-4,4,8,10,14-pentamethyl-2,3,5,6,7,9,11,12,13,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-6-yl]oxy]-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3,4,5-triol
Molecular Mass 654.871 g·mol−1
Heat of Formation -2232.1 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 0.54 ± 1.08 D
Volume 800.22 Å 3
Surface Area 555.45 Å 2
HOMO Energy -9.77 ± 0.55 eV
LUMO Energy 4.15 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey CFOKFXFKMQABRM-JLXGCTMESA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O