6-[(3β,8Xi,9Xi,14Xi)-Cholest-5-En-3-Yloxy]Hexyl 1-Thio-Alpha-D-Mannopyranoside

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C39H25O6S
IUPAC Name (e)-6-[[(9z)-2-methyl-5-methylene-1-[3-[2-[(2-methylenecyclopropylidene)methylene]cyclopropyl]prop-1-ynyl]-6,7-didehydro-4a,8-dihydrobenzo[10]annulen-8-yl]oxy]hexa-2,4-diynyl-[3,4,5-trioxo-6-(oxomethylene)tetrahydropyran-2-ylidene]sulfonium
Molecular Mass 621.677 g·mol−1
Heat of Formation 4660.4 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 18.47 ± 1.08 D
Volume 606.51 Å 3
Surface Area 510.24 Å 2
HOMO Energy -8.00 ± 0.55 eV
LUMO Energy -2.81 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey CGPHGTBLEBJCCB-DYTFNWJNSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements S C O