6-[(3β)-Cholest-5-En-3-Yloxy]Hexyl 1-Thio-β-D-Mannopyranoside

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C26H18O6S
IUPAC Name (6z)-2,15-dimethylene-14-(2-prop-1-ynylcyclopropen-1-yl)bicyclo[8.7.0]heptadeca-6,8,9,11,12-pentaen-3,16-diyn-5-one; formaldehyde; molecular oxygen; sulfur dioxide
Molecular Mass 458.483 g·mol−1
Heat of Formation 4063.3 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 12.61 ± 1.08 D
Volume 532.89 Å 3
Surface Area 441.1 Å 2
HOMO Energy -7.28 ± 0.55 eV
LUMO Energy -3.29 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey CGPHGTBLEBJCCB-HBGLRBBFSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements S C O