γ-Glutamyl-S-(Chloromethyl)Cysteinylglycine

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C11H18ClN3O6S
IUPAC Name (2s)-2-amino-5-[[(1r)-2-(carboxymethylamino)-1-(chloromethylsulfanylmethyl)-2-oxo-ethyl]amino]-5-oxo-pentanoic acid
Molecular Mass 355.795 g·mol−1
Heat of Formation -1135.2 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.03 ± 1.08 D
Volume 397.61 Å 3
Surface Area 354.3 Å 2
HOMO Energy -9.12 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.60 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey CHJNQYVYXPYGEW-NKWVEPMBSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements C Cl H O N S