3β-Acetoxy-5Alpha-Cholest-8(14)-En-15-One

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C29H46O3
IUPAC Name [(3s,5s,9r,10s,13r,17r)-17-[(1r)-1,5-dimethylhexyl]-10,13-dimethyl-15-oxo-1,2,3,4,5,6,7,9,11,12,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-yl] acetate
Molecular Mass 442.674 g·mol−1
Heat of Formation -337.6 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.03 ± 1.08 D
Volume 583.55 Å 3
Surface Area 464.69 Å 2
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • 3-acetoxycholest-8(14)-en-15-one
  • [(3s,5s,9r,10s,13r,17r)-10,13-dimethyl-17-[(2r)-6-methylheptan-2-yl]-15-oxo-1,2,3,4,5,6,7,9,11,12,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-yl] acetate
  • [(3s,5s,9r,10s,13r,17r)-10,13-dimethyl-17-[(2r)-6-methylheptan-2-yl]-15-oxo-1,2,3,4,5,6,7,9,11,12,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-yl] ethanoate
  • [(3s,5s,9r,10s,13r,17r)-17-[(1r)-1,5-dimethylhexyl]-10,13-dimethyl-15-oxo-1,2,3,4,5,6,7,9,11,12,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-yl] acetate
  • acetic acid [(3s,5s,9r,10s,13r,17r)-17-[(1r)-1,5-dimethylhexyl]-15-keto-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,9,11,12,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-yl] ester
  • cholest-8(14)-en-15-one, 3-(acetyloxy)-, (3beta,5alpha)-
CAS Number(s)
  • 34495-42-6
InChIKey CHWPPYXTZHROMH-COQIGCCXSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O