(6α,8α)-2,3,10,11-Tetramethoxy-16-Methylrheadan-8-Ol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C22H27NO6
IUPAC Name (6alpha,8alpha)-2,3,10,11-tetramethoxy-16-methylrheadan-8-ol
Molecular Mass 401.453 g·mol−1
Heat of Formation -789.1 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.15 ± 1.08 D
Volume 464.96 Å 3
Surface Area 384.73 Å 2
HOMO Energy -8.58 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.01 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • rheadan-8-ol, 2,3,10,11-tetramethoxy-16-methyl-, (6alpha,8alpha)-
CAS Number(s)
  • 14028-91-2
  • 15210-96-5
InChIKey CJYNYVSDQZLRSG-RZUBCFFCSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N