(17β)-1-Chloroestra-1,3,5(10)-Triene-3,17-Diol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C18H23ClO2
IUPAC Name (8s,9s,13s,14s,17s)-1-chloro-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol
Molecular Mass 306.827 g·mol−1
Heat of Formation -448.8 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.98 ± 1.08 D
Volume 363.9 Å 3
Surface Area 302.59 Å 2
HOMO Energy -9.09 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.18 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (8s,9s,13s,14s,17s)-1-chloro-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol
  • 1-chloroestradiol
CAS Number(s)
  • 95846-28-9
InChIKey CKBZCMHPOSSDAN-PEEYHIECSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O Cl