(3α,5α)-Cholest-9(11)-En-3-Ol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C27H46O
IUPAC Name (3r,5s,8s,10s,13r,14s,17r)-17-[(1r)-1,5-dimethylhexyl]-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
Molecular Mass 386.654 g·mol−1
Heat of Formation -527.2 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.30 ± 1.08 D
Volume 536.73 Å 3
Surface Area 426.48 Å 2
HOMO Energy -9.20 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.33 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (3r,5s,8s,10s,13r,14s,17r)-10,13-dimethyl-17-[(2r)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,5,6,7,8,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
  • (3r,5s,8s,10s,13r,14s,17r)-17-[(1r)-1,5-dimethylhexyl]-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
  • 3-hydroxycholest-9(11)-ene
  • 3alpha-hydroxycholest-9(11)-ene
CAS Number(s)
  • 37772-32-0
InChIKey CNGURAIWUJEFTA-YMJYQEKXSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O