(17α,20Z)-21-Iodo-3-Methoxy-19-Norpregna-1,3,5(10),20-Tetraen-17-Ol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C21H27IO2
IUPAC Name (8r,9s,13s,14s,17r)-17-[(z)-2-iodovinyl]-3-methoxy-13-methyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6h-cyclopenta[a]phenanthren-17-ol
Molecular Mass 438.342 g·mol−1
Heat of Formation 2881.4 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.85 ± 1.08 D
Volume 412.72 Å 3
Surface Area 363.62 Å 2
Point Group Symmetry C1
InChIKey CNXYYKZZDGUKQL-SKFNMHKGSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements I H C O