(3β,28R)-23,28-Cyclostigmasta-5,23-Dien-3-Ol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C29H46O
IUPAC Name (3s,8s,9s,10r,13r,14s,17r)-17-[(1r)-2-[(3r)-2-isopropyl-3-methyl-cyclopropen-1-yl]-1-methyl-ethyl]-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
Molecular Mass 410.675 g·mol−1
Heat of Formation -268.4 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.36 ± 1.08 D
Volume 569.65 Å 3
Surface Area 423.79 Å 2
HOMO Energy -9.13 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.11 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (3s,8s,9s,10r,13r,14s,17r)-10,13-dimethyl-17-[(2r)-1-[(3r)-3-methyl-2-propan-2-yl-1-cyclopropenyl]propan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
  • (3s,8s,9s,10r,13r,14s,17r)-17-[(1r)-2-[(3r)-2-isopropyl-3-methyl-1-cyclopropenyl]-1-methyl-ethyl]-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
  • (3s,8s,9s,10r,13r,14s,17r)-17-[(1r)-2-[(3r)-2-isopropyl-3-methyl-1-cyclopropenyl]-1-methylethyl]-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
  • 23,28-cyclostigmasta-5,24(25)-dien-3beta-ol
  • lmst01110001
InChIKey CPOLWWXFYSOOCH-YKCJVXPMSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O