(3β)-20-Methylcholest-5-En-3-Ol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C28H48O
IUPAC Name (3s,8s,9s,10r,13s,14s,17r)-10,13-dimethyl-17-(1,1,5-trimethylhexyl)-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
Molecular Mass 400.680 g·mol−1
Heat of Formation -536.5 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.42 ± 1.08 D
Volume 564.62 Å 3
Surface Area 434.14 Å 2
HOMO Energy -9.24 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.26 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (3s,8s,9s,10r,13s,14s,17r)-10,13-dimethyl-17-(1,1,5-trimethylhexyl)-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
  • (3s,8s,9s,10r,13s,14s,17r)-17-(2,6-dimethylheptan-2-yl)-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
  • 20-methylcholesterol
CAS Number(s)
  • 58958-29-5
InChIKey CSDUKRUFTFEFBO-XMLICAENSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O