(13β)-N-(2,6-Dimethylphenyl)Abiet-8-En-19-Amide

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C28H41NO
IUPAC Name (1s,4as,7r,10ar)-n-(2,6-dimethylphenyl)-7-isopropyl-1,4a-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,10,10a-decahydrophenanthrene-1-carboxamide
Molecular Mass 407.631 g·mol−1
Heat of Formation -365.7 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.58 ± 1.08 D
Volume 542.05 Å 3
Surface Area 422.0 Å 2
HOMO Energy -8.77 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.36 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (1s,4as,7r,10ar)-n-(2,6-dimethylphenyl)-1,4a-dimethyl-7-propan-2-yl-2,3,4,5,6,7,8,9,10,10a-decahydrophenanthrene-1-carboxamide
  • (1s,4as,7r,10ar)-n-(2,6-dimethylphenyl)-7-isopropyl-1,4a-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,10,10a-decahydrophenanthrene-1-carboxamide
InChIKey CSIVOLSDYXXYMG-APASRLOHSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N