5α-Dihydrocorticosterone

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C21H32O4
IUPAC Name (5s,8s,9s,10s,11s,13s,14s,17s)-11-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molecular Mass 348.476 g·mol−1
Heat of Formation -880.3 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 5.03 ± 1.08 D
Volume 433.83 Å 3
Surface Area 337.2 Å 2
HOMO Energy -9.86 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.37 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (5s,8s,9s,10s,11s,13s,14s,17s)-11-hydroxy-17-(2-hydroxy-1-oxoethyl)-10,13-dimethyl-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
  • (5s,8s,9s,10s,11s,13s,14s,17s)-11-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
  • (5s,8s,9s,10s,11s,13s,14s,17s)-11-hydroxy-17-(2-hydroxyethanoyl)-10,13-dimethyl-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
  • (5s,8s,9s,10s,11s,13s,14s,17s)-17-glycoloyl-11-hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
  • 5-dihydrocorticosterone
  • 5beta-dihydrocorticosterone
  • pregnane-3,20-dione, 11,21-dihydroxy-, (5alpha,11beta)-
CAS Number(s)
  • 13990-58-4
  • 298-25-9
InChIKey CTTOFMJLOGMZRN-DYWNTJRHSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O