β-D-Fructofuranosyl Alpha-D-Ribo-Hexopyranosid-3-Ulose

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C12H20O11
IUPAC Name (2r,3s,5r,6r)-2-[(2s,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]oxy-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-4-one
Molecular Mass 340.281 g·mol−1
Heat of Formation -1992.2 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.79 ± 1.08 D
Volume 369.07 Å 3
Surface Area 291.04 Å 2
HOMO Energy -10.58 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.24 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2r,3s,5r,6r)-2-[(2s,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-4-one
  • (2r,3s,5r,6r)-2-[(2s,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]oxy-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-4-one
  • (2r,3s,5r,6r)-2-[(2s,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-2,5-dimethylol-tetrahydrofuran-2-yl]oxy-3,5-dihydroxy-6-methylol-tetrahydropyran-4-one
  • (2r,3s,5r,6r)-2-[[(2s,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)-2-tetrahydrofuranyl]oxy]-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-4-tetrahydropyranone
  • 3-dehydro-alpha-d-glucosyl-beta-d-fructofuranoside
  • 3-ketosucrose
  • 3-oxosucrose
CAS Number(s)
  • 24978-61-8
  • 54532-69-3
  • 1883-12-1
InChIKey CUKZGOBWGGOLIQ-QRDRGOPVSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O