β-Eleostearic Acid

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C18H30O2
IUPAC Name (9e,11e,13e)-octadeca-9,11,13-trienoic acid
Molecular Mass 278.430 g·mol−1
Heat of Formation -476.1 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.96 ± 1.08 D
Volume 401.68 Å 3
Surface Area 393.8 Å 2
HOMO Energy -8.58 ± 0.55 eV
LUMO Energy 2.81 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • (9e,11e,13e)-9,11,13-octadecatrienoic acid
 • (9e,11e,13e)-octadeca-9,11,13-trienoic acid
 • (9e,11z,13e)-9,11,13-octadecatrienoic acid
 • (e,e,e)-9,11,13-octadecatrienoic acid
 • (e,e,e)-octadeca-9,11,13-trienoic acid
 • 9,11,13-octadecatrienoic acid, (e,e,e)-
 • 9,11,13-octadecatrienoic acid, (e,z,e)-
 • 9e,11e,13e-octadecatrienoic acid
 • lmfa01030148
 • octadeca-9,11,13-trienoic acid
 • vespula pensylvanica b708568k064
CAS Number(s)
 • 544-73-0
InChIKey CUXYLFPMQMFGPL-SUTYWZMXSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O