(5α,17α)-19-Norpregnan-17-Ol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C20H34O
IUPAC Name (5r,8r,9r,10s,13s,14s,17s)-17-ethyl-13-methyl-2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-tetradecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-17-ol
Molecular Mass 290.483 g·mol−1
Heat of Formation -475.7 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.68 ± 1.08 D
Volume 395.38 Å 3
Surface Area 318.44 Å 2
HOMO Energy -9.83 ± 0.55 eV
LUMO Energy 3.17 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • (
 • )
 • ,
 • -
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • [
 • ]
 • c
 • d
 • h
 • m
 • o
 • p
 • s
 • y
InChIKey CVONDWLTBJSSOV-SXJNSPEGSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O