(βs)-Nalpha-{4-[4-(4-Aminophenyl)-1,3-Butadiyn-1-Yl]Benzoyl}-N,β-Dihydroxy-β-Methyl-L-Tyrosinamide

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C27H23N3O5
IUPAC Name 4-[4-(4-aminophenyl)buta-1,3-diynyl]-n-[(1s,2s)-2-hydroxy-1-(hydroxycarbamoyl)-2-(4-hydroxyphenyl)propyl]benzamide
Molecular Mass 469.489 g·mol−1
Heat of Formation -89.1 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 6.97 ± 1.08 D
Volume 546.44 Å 3
Surface Area 491.44 Å 2
HOMO Energy -8.45 ± 0.55 eV
LUMO Energy -1.20 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey CXPNZJDYPDDMKA-SQHAQQRYSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N