Λ1-Azanyl-[(1R,2R,3R,4S)-1,2,3-Triacetoxy-4,9-Dihydroxy-2-Methyl-5,10-Dioxo-3,4-Dihydro-1H-Benzo[B]Fluoren-4B-Id-11-Yl]Azanide

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C24H24N2O10
IUPAC Name λ1-azanyl-[(1r,2r,3r,4s)-1,2,3-triacetoxy-4,9-dihydroxy-2-methyl-5,10-dioxo-3,4-dihydro-1h-benzo[b]fluoren-4b-id-11-yl]azanide
Molecular Mass 500.455 g·mol−1
Heat of Formation -1349.8 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 5.04 ± 1.08 D
Volume 527.8 Å 3
Surface Area 415.38 Å 2
HOMO Energy -9.28 ± 0.55 eV
LUMO Energy -2.31 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey CZJOZIUSAZUFCZ-OLKYXYMISA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N